odszkodowan-mODSZKODOWANIA, ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ, RENTA

Zakresem pomocy prawnej objęte są postępowania o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. Przykładowe rodzaje postępowań dotyczą spraw z tytułu:

– niesłusznego: zatrzymania, tymczasowego aresztowania, skazania,

– szkód stanowiących następstwa popełnionych przestępstw: wypadków komunikacyjnych, pobić,wypadków

w pracy, kradzieży, uszkodzeń mienia, zniesławień i innych czynów karalnych,

– błędów w sztuce lekarskiej,

– szkód wyrządzonych czynami niedozwolonymi,

– szkód i ograniczeń właścicieli gruntów w korzystaniu z nieruchomości, w szczególności szkód

związanych z działaniem urządzeń przesyłowych.

Odszkodowanie, to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzoną mu szkodę. Może polegać na przywróceniu stanu poprzedniego lub zapłacie sumy pieniężnej stanowiącej tzw. rekompensatę.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, to jednorazowe świadczenie pieniężne, mające na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych. Jego celem jest wyrównanie uszczerbków o charakterze niematerialnym przejawiających się np. w oszpeceniu, bolesności leczenia, długotrwałości rehabilitacji, ograniczeniu możliwości na przyszłość w znalezieniu pracy, uprawianiu sportu itp.

Renta to świadczenie pieniężne, wypłacane ubezpieczonemu lub jego rodzinie, okresowo lub czasowo, z tytułu np.: niezdolności do pracy lub śmierci.

Adwokat Katarzyna Mikulska

Kancelaria Adwokacka
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 21/1
70-202 Szczecin

tel. kom. +48 790 611 717
fax: 91 88 12 873
e-mail: kancelaria@adwokat-mikulska.pl
www.adwokat-mikulska.pl
Dodaj do kontaktów w telefonie

logoadwokatura izba-adwokacka izba-gospodarcza